Algemene Voorwaarden Masterclasses

Inschrijving

Je kunt je tot aan de aanvang van de Masterclass inschrijven, voorwaarde is een volledig ingevuld inschrijfformulier.

Factuur

Na registratie ontvang je een bevestiging en nadere informatie over de Masterclass. De factuur ontvang je ongeveer twee weken vóór aanvang.

Tarieven

 Inschrijving voor één Masterclass kost €95
 Schrijf je je in voor 3 of meer masterclasses, dan ontvang je 10% korting op het totaalbedrag

Betaling

Betaling door jou of je werkgever geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door VvAA Business School aangewezen bank- of girorekening.
Het niet op tijd betalen heeft als gevolg dat er geen accreditatiepunten verstrekt worden en dat toegang tot een volgende masterclass ontzegd kan worden.

Annulering

 Bij annulering tot een maand voor aanvang van een masterclass is de deelnemer 10% van de prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-.
 Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de masterclass is de deelnemer 50% van de prijs verschuldigd met een minimum van € 50-.
 Bij annulering korter dan twee weken voor de masterclass is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd.
 Na aanvang van de Masterclass is annulering niet meer mogelijk.
 Tussentijdse beëindiging of als je niet meer aan de masterclass deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
 Je kunt te allen tijde een collega als vervanger sturen wanneer je verhinderd bent. Jouw vervanger heeft tevens recht op de accreditatiepunten bij gebleken aanwezigheid.

Annulering door de VvAA Business School

 VvAA Business School garandeert het doorgaan van de masterclasses, behalve als er sprake is van overmacht.
 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VvAA Business School geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor VvAA Business School niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, werkstaking, ziekte, noodweer, terreuraanslagen, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
 Bij bestaande ziekte van de spreker stelt VvAA Business School zich garant voor een vervangende spreker.

De Masterclasses zijn geaccrediteerd bij:

 ABAN / KNMG
 Q-keurmerk